Bột Lông vũ

BỘT LÔNG VŨ THỦY PHÂN

Màu sắc Vàng, xám
Đạm tối thiểu 80%
Đạm tiêu hoá 60%, 65%, 70%, 80%
Độ ẩm tối đa 10%
Fat tối đa 12%
Ash tối đa 10%
Đóng gói 50kg/bao hoặc bao Jumbo

BỘT LÔNG VŨ THỦY PHÂN

Màu sắc Vàng, xám
Đạm tối thiểu 80%
Đạm tiêu hoá 60%, 65%, 70%, 80%
Độ ẩm tối đa 10%
Fat tối đa 12%
Ash tối đa 10%
Đóng gói 50kg/bao hoặc bao Jumbo

BỘT LÔNG VŨ THỦY PHÂN

Màu sắc Vàng, xám
Đạm tối thiểu 80%
Đạm tiêu hoá 60%, 65%, 70%, 80%
Độ ẩm tối đa 10%
Fat tối đa 12%
Ash tối đa 10%
Đóng gói 50kg/bao hoặc bao Jumbo

BỘT LÔNG VŨ THỦY PHÂN

Màu sắc Vàng, xám
Đạm tối thiểu 80%
Đạm tiêu hoá 60%, 65%, 70%, 80%
Độ ẩm tối đa 10%
Fat tối đa 12%
Ash tối đa 10%
Đóng gói 50kg/bao hoặc bao Jumbo

BỘT LÔNG VŨ THỦY PHÂN

Màu sắc Vàng, xám
Đạm tối thiểu 80%
Đạm tiêu hoá 60%, 65%, 70%, 80%
Độ ẩm tối đa 10%
Fat tối đa 12%
Ash tối đa 10%
Đóng gói 50kg/bao hoặc bao Jumbo

BỘT LÔNG VŨ THỦY PHÂN

Màu sắc Vàng, xám
Đạm tối thiểu 80%
Đạm tiêu hoá 60%, 65%, 70%, 80%
Độ ẩm tối đa 10%
Fat tối đa 12%
Ash tối đa 10%
Đóng gói 50kg/bao hoặc bao Jumbo

BỘT LÔNG VŨ THỦY PHÂN

Màu sắc Vàng, xám
Đạm tối thiểu 80%
Đạm tiêu hoá 60%, 65%, 70%, 80%
Độ ẩm tối đa 10%
Fat tối đa 12%
Ash tối đa 10%
Đóng gói 50kg/bao hoặc bao Jumbo

BỘT LÔNG VŨ THỦY PHÂN

Màu sắc Vàng, xám
Đạm tối thiểu 80%
Đạm tiêu hoá 60%, 65%, 70%, 80%
Độ ẩm tối đa 10%
Fat tối đa 12%
Ash tối đa 10%
Đóng gói 50kg/bao hoặc bao Jumbo

BỘT LÔNG VŨ THỦY PHÂN

Màu sắc Vàng, xám
Đạm tối thiểu 80%
Đạm tiêu hoá 60%, 65%, 70%, 80%
Độ ẩm tối đa 10%
Fat tối đa 12%
Ash tối đa 10%
Đóng gói 50kg/bao hoặc bao Jumbo